Podmínky použití

Pro použití softwaru „VVO Widget“ platí níže uvedené podmínky použití vydané Dopravním svazem Horního Polabí, s jejichž platností vyslovuje zákazník souhlas před uzavřením smlouvy okamžikem prvního použití softwaru „VVO Widget“.

VVO Widget je software umožňující na internetu zjednodušený přístup k elektronické službě Vyhledat spoj (www.vvo-online.de).

Dopravní svaz Horního Polabí poskytuje zákazníkům zdarma jednoduché, nikoliv výhradní a nepřenosné užívací právo výhradně v rozsahu, jak popsáno níže. Dále si Dopravní svaz Horního Polabí vyhrazuje – ať už na jakémkoliv právním základě – veškerá práva na software VVO Widget. To znamená, že na softwaru nesmí být například provedeny žádné změny, vylepšení, kopie atd.

VVO Widget smí být použit výlučně k soukromým, nikoliv komerčním účelům. Komerční použití softwaru stejně tak jako komerční použití dat vygenerovaných softwarem VVO Widget je zakázáno. Ledaže by k takovému použití dal Dopravní svaz Horního Polabí svůj písemný souhlas.

Zejména pak nesmí zákazníci VVO používat VVO Widget způsobem, jenž (např. automatizovaným dotazováním rozhraní Widget) by vedl k mnohonásobně vyššímu zatížení serveru VVO, než jaké by bylo při obvyklém předem nastaveném použití.

Nastavení softwaru uživatelem jsou povolena jen v rozsahu toho, jaká nastavení jsou dostupná interními volitelnými volbami programu.

Uživatel se musí vyvarovat jakéhokoliv použití programu v prostředí, v němž je hanoben Dopravní svaz Horního Polabí jako podnik nebo kde jsou očerňovány jeho služby.