Měsíční jízdenka

Cestujete téměř každý den autobusem a vlakem po území Dopravního svazu Horního Polabí (VVO)?

Pak je pro vás tou správnou volbou měsíční jízdenka. Měsíční jízdenka je platná ode dne jejího označení do téhož dne následujícího měsíce.

A je na vás, který den bude 1. dnem platnosti jízdenky.

Zlevněnou měsíční jízdenku smí využívat děti od 6 let, žáci, učni a studenti a rovněž účastníci dobrovolnického, sociálního nebo ekologického roku a účastníci činní ve spolkové dobrovolnické službě či v obdobných sociálních službách. Zlevněná měsíční jízdenka je nepřenosná a platná pouze společně s kompletně vyplněnou zákaznickou kartou. Bez ohledu na to, jestli je to jízdenka papírová nebo s čipem/nová JÍZDENKA.
Zákaznickou kartu obdržíte zdarma ve všech zákaznických centrech.

Měsíční jízdenky za běžnou cenu jsou přenosné.

Ceny a platnost měsíční jízdenky

  Platnost Zlevněná Běžná

Měsíční jízdenka
platí ode dne označení
jízdenky do téhož dne následujícího měsíce

1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
48,80 €9 64,90 €13
Tarifní zóna Drážďany 60,90 €9 81,00 €13
2 tarifní zóny3 88,80 €9 118,30 €13
1 tarifní zóna3
a okolní
133,00 €9 177,40 €13
Území integrované dopravy 175,80 €9 234,40 €13

Stav 1. dubna 2024

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
3 dle údaje na cestovním lístku
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou

Cenové skupiny pro časové jízdenky

Sezónní jízdenky VVO jsou k dispozici v několika cenových kategoriích. Cena se určuje podle počtu projetých tarifních zón.


Cenová skupina A

Platí pro jízdy v jedné tarifní zóně v souladu s údaji na jízdence s výjimkou tarifní zóny Drážďany.


Cenová skupina A

Platí pro jízdy v příhraniční oblasti v souladu s údaji na jízdence.


Cenová skupina A1

Platí pro jízdy v tarifní zóně Drážďany.


Cenová skupina B

Platí pro jízdy ve dvou sousedních tarifních zónách v souladu s údaji na jízdence.


Cenová skupina C

Platí pro jízdy v jedné tarifní zóně (domovské zóně) a všech okolních tarifních zónách v souladu s údaji na jízdence.

Cenová skupina D

Platí pro jízdy po celém území integrované dopravy
VVO.

Časová platnost

Měsíční jízdenky platí ode dne jejich označení do uplynutí téhož kalendářního dne následujícího měsíce. Tak například měsíční jízdenka, která byla označena 12. dubna, platí do 12. května 24 hodin včetně.

Pokud připadá konec platnosti na den, který v kalendáři není, končí platnost jízdenky s uplynutím posledního kalendářního dne měsíce.

Na co je třeba pamatovat u zlevněných měsíčních jízdenek?

Kdo smí využívat zlevněné měsíční jízdenky?

 • Žáci a studenti veřejných, státem schválených či státem uznaných soukromých všeobecně vzdělávacích škol, odborných škol a učilišť, zvláštních a speciálních škol, zařízení druhého vzdělávacího stupně, univerzit, vysokých škol, vysokých odborných škol, akademií, s výjimkou správních akademií, vysokých škol správních a zemských lidových vysokých škol.

 • Osoby, které navštěvují školy či jiná vzdělávací zařízení, jež nespadají pod písmeno (a), pakliže jsou na základě školní docházky do těchto škol či vzdělávacích zařízení osvobozeny od povinné školní docházky anebo pakliže školní docházka do těchto škol a ostatních soukromých vzdělávacích zařízení splňuje podmínky pro získání podpory podle spolkového zákona o podpoře vzdělávání.

 • Osoby, které na lidové vysoké škole či v jiném zařízení dalšího vzdělávání navštěvují kurzy s cílem dodatečného dosažení ukončení druhého stupně školy nebo reálné školy.

 • Osoby, které jsou v učebním poměru ve smyslu zákona o odborném vzdělávání nebo v jiném smluvním poměru ve smyslu § 26 zákona o odborném vzdělávání, a dále osoby, které se vzdělávají v zařízení mimo podnikové odborné vzdělávání ve smyslu § 43 odst. 2 zákona o odborném vzdělávání, § 36 odst. 2 zákona o řemeslech.

 • Osoby, které navštěvují státem uznávaný kurz odborné přípravy.

 • Praktikanti a dobrovolníci, pakliže je výkon praxe či dobrovolnictví naplánován před zahájením, v době nebo po ukončení státem regulovaného vzdělávání nebo studia na vysoké škole podle ustanovení platných pro vzdělávání a studium.

 • Úředničtí čekatelé nejnižší a střední služební třídy a dále praktikanti a osoby, kteří teprve musejí docházkou do správního kurzu získat kvalifikaci pro ustanovení úřednickým čekatelem nejnižší a střední služební třídy, pakliže nebudou od správního úřadu dostávat náhradu cestovních výloh.

 • Účastníci dobrovolnického, sociálního nebo ekologického roku, účastníci činní ve spolkové dobrovolnické službě či v obdobných sociálních službách.

Povinnou podmínkou je zákaznická karta

Žáci, stážisté a osoby vykonávající dobrovolnou službu mohou používat jízdenky BildungsTicket (předplatné), AzubiTicket Sachsen (předplatné) a zlevněné týdenní, (předplatné) měsíční jízdenky pouze s platnou zákaznickou kartou. Jakmile si pořídíte předplatné, obdržíte jízdenku i zákaznickou kartu poštou.

Zákaznickou kartu kompletně vyplňte, přiložte pasovou fotografii a - pokud jste starší 15 let - získejte razítko (potvrzení) ze školy nebo dopravního podniku (s předložením smlouvy o výuce). Potvrzení od školící společnosti není přípustné.

Zákaznická karta platí nejdéle do prokázaného ukončení školení, nejdéle však 3 roky počínaje prvním potvrzeným dnem platnosti. V případě žáků, jejichž zákaznická karta je potvrzena pouze do konce školního roku, platí do konce následujících saských školních prázdnin.

U papírových jízdenek zadejte do příslušného pole jméno a příjmení.

Spolucestující osoby o víkendu a ve svátky

Z měsíčních a předplatních měsíčních jízdenek za běžnou cenu jízdného se každý den od 18 hodin až do 4 hodin (o víkendu a svátcích pak na celý den) stávají rodinné jízdenky.

To znamená, že v platné tarifní zóně na ni můžete cestovat společně s další jednou dospělou osobou a až čtyřmi žáky ve věku do 15 let. Namísto jedné dospělé osoby může jet ještě jeden další žák.

To neplatí ve speciálních dopravních prostředcích (horské dráhy Drážďany: pozemní a visutá lanová dráha, úzkokolejky: Lößnitzgrundbahn, Weißeritztalbahn, okružní jízda po Míšni, Citybus Pirna, tramvaj Kirnitzschtalbahn, osobní výtah v Bad Schandau a v taxících hromadné dopravy na zavolání (Anrufsammeltaxi)).

Platnost ve speciálních dopravních prostředcích

Pro držitele měsíčních jízdenek máme zvláštní nabídku pro volný čas:

Pokud platí tato časová jízdenka v tarifní zóně (v tarifních zónách), v níž (v nichž) jezdí

 • horské dráhy v Drážďanech (pozemní a visutá lanová dráha),
 • úzkokolejky (Lößnitzgrundbahn a Weißeritztalbahn),
 • okružní jízda po Míšni,
 • tramvaj Kirznitschtalbahn a
 • osobní výtah v Bad Schandau,

pak můžete využít rovněž i tyto speciální dopravní prostředky.

Platnost v 1. třídě

Měsíční jízdenky platí vždy jen pro přepravu 2. třídou. K měsíčním jízdenkám za běžnou cenu je možné si zakoupit příplatkovou týdenní jízdenku nebo příplatkovou měsíční jízdenku k využití 1. třídy lokálních vlaků.

  Cenová skupina Platnost Běžná
Přestup
1. třída
Týdenní jízdenka Území integrované dopravy 10,00 €
Měsíční jízdenka Území integrované dopravy 25,00 €

Pro případ jednorázové přepravy 1. třídou lokálního vlaku máme v nabídce rovněž příplatkové cestovní lístky k jednotlivým jízdenkám:

  Platnost Zlevněná Běžná
Přestup 1. třída 1 tarifní zóna,
do 4 hodin ráno následujícího dne        
1,00 €2,4 2,00 €
území integrované dopravy
do 4 hodin ráno následujícího dne
2,00 €2,4 4,00 €

Možnost kombinace s jinými jízdenkami

Na území integrované dopravy VVO můžete všechny jízdenky jednoduše vzájemně kombinovat. Jedinou výjimkou je Jízdenka pro 4 jízdy na krátké vzdálenosti, jejíž pole nesmíte vzájemně spojovat.

Informace ohledně platnosti a označení jízdenky:

Jednotlivé jízdenky platí o jednu hodinu déle, budou-li označeny v tarifní zóně, pro kterou již používáte jednodenní či časovou jízdenku. Jestliže budete cestovat lokálními vlaky, označte všechny pro jízdu potřebné jízdenky před nástupem do vozidla na nástupišti.

Pokud vaše cesta začíná v tramvaji nebo autobuse, pak označte jízdenku po vstupu do vozidla. Při kontrole jízdenek se prokažte všemi jízdenkami, aby nedošlo k nějakému nedorozumění.

Příklady kombinací

Příklad – měsíční jízdenka + jednotlivá jízdenka

Používáte měsíční jízdenku pro tarifní zónu Drážďany a chcete jeden den vyrazit do města Wehlen? V tom případě si kupte pro další cestu v tarifní zóně Pirna jednotlivou jízdenku pro jednu tarifní zónu. Protože jednotlivou jízdenku označíte už v tarifní zóně Drážďany, ačkoli tam máte ještě měsíční jízdenku, má delší platnost: Pak máte od okamžiku označení jízdenky dvě hodiny čas na to, dostat se do města Wehlen.

Příklad – měsíční jízdenka + jednodenní jízdenka

Jste držitelem měsíční jízdenky pro obě tarifní zóny Radebeul a Drážďany a chcete vyrazit na výlet do Saského Švýcarska. Pak si kupte jednodenní jízdenku pro tarifní zóny Pirna a Bad Schandau. Tu označte před nástupem do příměstského vlaku a pak už na ni můžete cestovat celý den.

Přeprava kol a přívěsů za kolo jako spoluzavazadla a přeprava psa

V rámci časové a prostorové platnosti své jízdenky můžete bezplatně přepravovat buď kolo, přívěs za kolo nebo jednoho psa.