Týdenní jízdenka

Pro ty, kteří jezdívají často jen nárazově, je týdenní jízdenka tou nejlepší volbou. Týdenní jízdenka platí po dobu sedmi dnů, a to včetně dne označení jízdenky. A je na vás, který den bude 1. dnem platnosti jízdenky.

Zlevněnou týdenní jízdenku smí využívat žáci, učni a studenti a rovněž účastníci dobrovolnického, sociálního nebo ekologického roku, účastníci činní ve spolkové dobrovolnické službě či v obdobných sociálních službách. Zlevněná týdenní jízdenka je nepřenosná a platná pouze společně se zákaznickou kartou. Zákaznickou kartu obdržíte zdarma ve všech zákaznických centrech.

Týdenní jízdenky za běžnou cenu jsou přenosné.

Ceny a platnost týdenních jízdenek

  Platnost Zlevněná Běžná
Týdenní jízdenka
platí 7 dnů
včetně dne označení jízdenky
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
17,10 €9 22,80 €
Tarifní zóna Drážďany 20,90 €9 27,90 €
2 tarifní zóny3 31,10 €9 41,40 €
1 tarifní zóna3 přilehlé zóny 46,60 €9 62,10 €
Území integrované dopravy 61,40 €9 81,80 €

Stav 1. dubna 2024

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
3 dle údaje na cestovním lístku
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou

Cenové skupiny pro časové jízdenky

Sezónní jízdenky VVO jsou k dispozici v několika cenových kategoriích. Cena se určuje podle počtu projetých tarifních zón.


Cenová skupina A

Platí pro jízdy v jedné tarifní zóně v souladu s údaji na jízdence s výjimkou tarifní zóny Drážďany.


Cenová skupina A

Platí pro jízdy v příhraniční oblasti v souladu s údaji na jízdence.


Cenová skupina A1

Platí pro jízdy v tarifní zóně Drážďany.


Cenová skupina B

Platí pro jízdy ve dvou sousedních tarifních zónách v souladu s údaji na jízdence.


Cenová skupina C

Platí pro jízdy v jedné tarifní zóně (domovské zóně) a všech okolních tarifních zónách v souladu s údaji na jízdence.

Cenová skupina D

Platí pro jízdy po celém území integrované dopravy
VVO.

Časová platnost

Týdenní jízdenka platí 7 po sobě jdoucích dnů, a to včetně dne, kdy byla jízdenka označena. Pokud tedy dojde k označení jízdenky například v úterý v 10.05 hod, znamená to, že je týdenní jízdenka platná až do následujícího pondělí do 24 hodin včetně.

Na co je třeba pamatovat u zlevněných týdenních jízdenek?

Týdenní jízdenka za zlevněnou cenu je nepřenosná. Vaše děti musí mít k týdenní jízdence navíc platnou zákaznickou kartu.

Za zlevněné jízdné mohou cestovat děti od 6 let, žáci, učni a studenti. Kromě toho platí sleva pro tyto osoby:

 • Žáci a studenti veřejných, státem schválených či státem uznaných soukromých všeobecně vzdělávacích škol, odborných škol a učilišť, zvláštních a speciálních škol, zařízení druhého vzdělávacího stupně, univerzit, vysokých škol, vysokých odborných škol, akademií, s výjimkou správních akademií, vysokých škol správních a zemských lidových vysokých škol.

 • Osoby, které navštěvují školy či jiná vzdělávací zařízení, jež nespadají pod písmeno (a), pakliže jsou na základě školní docházky do těchto škol či vzdělávacích zařízení osvobozeny od povinné školní docházky anebo pakliže školní docházka do těchto škol a ostatních soukromých vzdělávacích zařízení splňuje podmínky pro získání podpory podle spolkového zákona o podpoře vzdělávání.

 • Osoby, které na lidové vysoké škole či v jiném zařízení dalšího vzdělávání navštěvují kurzy s cílem dodatečného dosažení ukončení druhého stupně školy nebo reálné školy.

 • Osoby, které jsou v učebním poměru ve smyslu zákona o odborném vzdělávání nebo v jiném smluvním poměru ve smyslu § 26 zákona o odborném vzdělávání, a dále osoby, které se vzdělávají v zařízení mimo podnikové odborné vzdělávání ve smyslu § 43 odst. 2 zákona o odborném vzdělávání, § 36 odst. 2 zákona o řemeslech.

 • Osoby, které navštěvují státem uznávaný kurz odborné přípravy.

 • Praktikanti a dobrovolníci, pakliže je výkon praxe či dobrovolnictví naplánován před zahájením, v době nebo po ukončení státem regulovaného vzdělávání nebo studia na vysoké škole podle ustanovení platných pro vzdělávání a studium.

 • Úředničtí čekatelé nejnižší a střední služební třídy a dále praktikanti a osoby, kteří teprve musejí docházkou do správního kurzu získat kvalifikaci pro ustanovení úřednickým čekatelem nejnižší a střední služební třídy, pakliže nebudou od správního úřadu dostávat náhradu cestovních výloh.

 • Účastníci dobrovolnického, sociálního nebo ekologického roku, účastníci činní ve spolkové dobrovolnické službě či v obdobných sociálních službách.

Povinnou podmínkou je zákaznická karta

Žáci, stážisté a osoby vykonávající dobrovolnou službu mohou používat jízdenky BildungsTicket (předplatné), AzubiTicket Sachsen (předplatné) a zlevněné týdenní, (předplatné) měsíční jízdenky pouze s platnou zákaznickou kartou. Jakmile si pořídíte předplatné, obdržíte jízdenku i zákaznickou kartu poštou.

Zákaznickou kartu kompletně vyplňte, přiložte pasovou fotografii a - pokud jste starší 15 let - získejte razítko (potvrzení) ze školy nebo dopravního podniku (s předložením smlouvy o výuce). Potvrzení od školící společnosti není přípustné.

Zákaznická karta platí nejdéle do prokázaného ukončení školení, nejdéle však 3 roky počínaje prvním potvrzeným dnem platnosti. V případě žáků, jejichž zákaznická karta je potvrzena pouze do konce školního roku, platí do konce následujících saských školních prázdnin.

U papírových jízdenek zadejte do příslušného pole jméno a příjmení.

Platnost ve speciálních dopravních prostředcích

Pro držitele týdenních jízdenek máme zvláštní nabídku pro volný čas:

Pokud platí tato časová jízdenka v tarifní zóně (v tarifních zónách), v níž (v nichž) jezdí

 • horské dráhy v Drážďanech (pozemní a visutá lanová dráha),
 • úzkokolejky (Lößnitzgrundbahn a Weißeritztalbahn),
 • okružní jízda po Míšni,
 • tramvaj Kirznitschtalbahn a
 • osobní výtah v Bad Schandau,

pak můžete využít rovněž i tyto speciální dopravní prostředky.

Platnost v 1. třídě

Týdenní jízdenky platí pouze k přepravě 2. třídou. Držitelé týdenní jízdenky za běžnou cenu si mohou zakoupit příplatkovou týdenní jízdenku k využití 1. třídy lokálních vlaků.

  Cenová skupina Platnost Běžná
Přestup
1. třída
Týdenní jízdenka Území integrované dopravy 10,00 €
Měsíční jízdenka Území integrované dopravy 25,00 €

Pro případ jednorázové přepravy 1. třídou lokálního vlaku máme v nabídce rovněž příplatkové cestovní lístky k jednotlivým jízdenkám:

  Platnost Zlevněná Běžná
Přestup 1. třída 1 tarifní zóna,
do 4 hodin ráno následujícího dne        
1,00 €2,4 2,00 €
území integrované dopravy
do 4 hodin ráno následujícího dne
2,00 €2,4 4,00 €

Možnost kombinace s jinými jízdenkami

Na území integrované dopravy VVO můžete všechny jízdenky jednoduše vzájemně kombinovat. Jedinou výjimkou je Jízdenka pro 4 jízdy na krátké vzdálenosti, jejíž pole nesmíte vzájemně spojovat.

Informace ohledně platnosti a označení jízdenky:

Jednotlivé jízdenky platí o jednu hodinu déle, budou-li označeny v tarifní zóně, pro kterou již používáte jednodenní či časovou jízdenku. Jestliže budete cestovat lokálními vlaky, označte všechny pro jízdu potřebné jízdenky před nástupem do vozidla na nástupišti.

Pokud vaše cesta začíná v tramvaji nebo autobuse, pak označte jízdenku po vstupu do vozidla. Při kontrole jízdenek se prokažte všemi jízdenkami, aby nedošlo k nějakému nedorozumění.

Příklady kombinací

Příklad – měsíční jízdenka + jednotlivá jízdenka

Používáte měsíční jízdenku pro tarifní zónu Drážďany a chcete jeden den vyrazit do města Wehlen? V tom případě si kupte pro další cestu v tarifní zóně Pirna jednotlivou jízdenku pro jednu tarifní zónu. Protože jednotlivou jízdenku označíte už v tarifní zóně Drážďany, ačkoli tam máte ještě měsíční jízdenku, má delší platnost: Pak máte od okamžiku označení jízdenky dvě hodiny čas na to, dostat se do města Wehlen.

Příklad – měsíční jízdenka + jednodenní jízdenka

Jste držitelem měsíční jízdenky pro obě tarifní zóny Radebeul a Drážďany a chcete vyrazit na výlet do Saského Švýcarska. Pak si kupte jednodenní jízdenku pro tarifní zóny Pirna a Bad Schandau. Tu označte před nástupem do příměstského vlaku a pak už na ni můžete cestovat celý den.

Přeprava kol a přívěsů za kolo jako spoluzavazadla a přeprava psa

Pokud chcete mít s sebou při jízdě v dopravním prostředku kolo, přívěs za kolo nebo psa a cestovat tak jeden den, doporučujeme jednodenní jízdenku Dopravního svazu Horního Polabí (VVO) určenou pro kolo pro 1 tarifní zónu. Pro jízdu ve dvou nebo více zónách využijte jednodenní jízdenku pro kolo pro území integrované dopravy.

  Platnost

Běžná

Jednodenní jízdenka pro kolo11 1 tarifní zóna3 2,20 €
Území integrované dopravy 3,30 €

Chcete-li během sedmi dnů brát s sebou na cesty častěji kolo, přívěs za kolo nebo psa, doporučujeme využít měsíční jízdenku pro kolo.

  Platnost Běžná
Měsíční jízdenka pro kolo11
platnost: viz měsíční jízdenka
Území integrované dopravy 20,00 €

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

11 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa

Všechny údaje jsou bez záruky.